بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

حسابرس صندوق میعاد ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق میعاد ایرانیان

مدیر ثبت صندوق میعاد ایرانیان

ضامن نقد شوندگی صندوق میعاد ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق میعاد ایرانیان به همراه توضیحات