بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارکان صندوق

حسابرس صندوق میعاد ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق میعاد ایرانیان

مدیر ثبت صندوق میعاد ایرانیان

ضامن نقد شوندگی صندوق میعاد ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق میعاد ایرانیان به همراه توضیحات