دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 بانك اقتصاد نوين 4,500 %45.00
2 بیمه ملت 3,000 %30.00
3 شركت تامين سرمايه نوين 2,500 %25.00