بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 41,617 96.14 130,738 89.62 148,394 88.53 136,257 78.11
اوراق مشارکت 3,839 8.87 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 8,780 20.28 8,541 5.86 13,132 7.83 34,156 19.58
وجه نقد 44 0.1 3 0 4 0 2 0
سایر دارایی ها -11,244 -25.98 6,595 4.52 6,093 3.63 4,039 2.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 21,223 49.03 45,841 31.42 51,203 30.55 53,260 30.53