جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 72,971 103.73 392,081 85.27 618,884 85.39 671,820 93.7
اوراق مشارکت 3,262 4.64 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 12,268 17.44 66,419 14.45 103,910 14.34 44,500 6.21
وجه نقد 52 0.07 205 0.04 70 0.01 6 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 180 0.26 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -18,387 -26.14 1,084 0.24 1,878 0.26 631 0.09
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 29,619 42.11 128,224 27.89 206,438 28.48 211,465 29.49