بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 33,467 90.2 80,045 85.14 97,270 93.07 100,423 90.65
اوراق مشارکت 4,215 11.36 7,718 8.21 0 0 0 0
سپرده بانکی 8,833 23.81 4,157 4.42 4,241 4.06 8,084 7.3
وجه نقد 48 0.13 8 0.01 10 0.01 13 0.01
سایر دارایی ها -9,774 -26.35 2,085 2.22 2,992 2.86 2,262 2.04
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 18,865 50.85 35,447 37.7 41,184 39.41 41,363 37.34