بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 36,920 92.95 104,170 90.49 110,067 86.73 118,310 88.18
اوراق مشارکت 4,020 10.12 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 8,800 22.15 6,503 5.65 9,299 7.33 7,271 5.42
وجه نقد 46 0.12 7 0.01 5 0 0 0
سایر دارایی ها -10,343 -26.04 4,442 3.86 7,532 5.93 8,583 6.4
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 19,945 50.21 41,802 36.31 40,925 32.25 41,087 30.62